Přítomni :

P. Salava (předseda ŠR)

M. Broučková (místopředsedkyně)

V. Kotlíková (za zřizovatele)

Z. Piknová (za pedag.sbor)

Zástupci tříd – pí. Chylíková, pí.Říhová, pí.Babinská, pí. Zelená

Host :

Z. Najvárková – ředitelka školy

Program :  

  1. Zahájení ŠR, předání informací o ŠR panu Petru Salavovi

  2. Zhodnocení minulého školního roku – splněny všechny úkoly, vyjma krytů na studny, které se zrealizují v tomto školním roce

  3. Úkoly ŠR na rok 2014/2015 – dořešení poklopů na studny, volba materiálu

  4. Zpráva ředitelky školy

  5. Různé – členové ŠR byli pověřeni , aby zjistili od ostatních rodičů, co z jejich pohledu nejlépe prospěje škole

V Úhonicích 11.11.2014

zapsala: Eva Říhová