GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) Vás informujeme, že provádíme zpracování osobních údajů Vašich dětí i Vás, jako zákonných zástupců.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha – západ, IČ: 70987254, se sídlem Kateřinská 43, 252 18 Úhonice

 Můžete nás kontaktovat na emailu zsuhonice@seznam.cz nebo  ID DS kdgminw

Základní škola jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je:

Mgr. Kateřina Babinská e-mail: babinska@zsuhonice.cz

Případné konzultace každý den od 8 – 14 hodin

 Rozsah zpracování osobních údajů

Abychom mohli vést řádnou a zákonnou evidenci dítěte, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme následující osobní údaje dítěte a zákonného zástupce:

Identifikační údaje: slouží k identifikaci dítěte a zákonného zástupce, zejména se jedná o jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojišťovnu, místo narození.

Kontaktní údaje: slouží pro kontaktování a komunikaci s Vámi: e-mail, telefonní číslo, příp. kontaktní adresa zákonného zástupce.

Platební údaje: slouží k provádění plateb (úplata za předškolní vzdělávání, stravné), zejména číslo bankovního účtu

Další identifikační údaje: slouží k bližší identifikaci a evidenci dítěte – pohlaví, věk, státní příslušnost, zdravotní stav, záznamy z pedagogické diagnostiky dítěte.

Další údaje: jmenovky dětí, podpisy dětí na výkresech, podpisy zákonných zástupců na prezenčních listinách, zaznamenání úrazu dítěte v evidenci.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Osobní údaje zpracováváme za účelem řádné evidence dítěte (zákonná povinnost), k plnění našich právních povinností Základní školy (účetní a daňové povinnosti), z důvodu oprávněných zájmů Základní školky (kontakt s rodiči).

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich Vás však nemůžeme lépe informovat o plánovaných akcích Základní školy. Bez ostatních, shora uvedených osobních údajů nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou povinnost.

Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

 Jak dlouho zpracováváme osobní údaje

Nechceme zpracovávat Vaše osobní údaje po neomezenou dobu, jsme však povinni je uchovávat po dobu stanovenou zákonem (školský zákon a jeho prováděcí předpisy). Zde uvádíme některé dokumenty a dobu, po kterou uchováváme osobní údaje v nich uvedené:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání                                                       10 let

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání                                              10 let

Žádost o odklad povinné školní docházky                                                                10 let

Sdělení o vzdělávání žáka ZŠ v cizině                                                                         10 let

Vedení záznamů v třídní knize                                                                                    10 let

Žádost o přijetí do školy – přestup                                                                             5 let

Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ                                                      10 let

Posudek zdravotní způsobilosti                                                                                 5 let

Uvolnění žáka z vyučování                                                                                          5 let

Prezentace školy                                                                                                          5 let

Seznámení se se šk.řádem a šk. Vzdělávacím programem                                  5 let

Individuální vzdělávání                                                                                             10 let                                                         

Evidence úrazu v knize úrazu                                                                                   5 let

Záznam o úrazu                                                                                                        10 let                                                                            

 

Komu předáváme osobní údaje

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci (Ministerstvo školství, Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice) Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (např. organizátoři plavání, lyžařského kursu, kroužků), a dodavateli IT systému Škola – online od společnosti ŠKOLA ONLINE a.s.. IT poradci, externí účetní.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

 Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, zejména v případě přechodu Vašeho dítěte do jiné základní školy.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla základní školy, nebo pověřenci.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz. Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy a žádostmi obrátíte přímo na nás.