Školní družina

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina 6:45 – 7:45 
Odpolední družina 11:50  – 17:30
Naše školní družina má tři oddělení.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 • posláním školního zařízení pro zájmové vzdělávání je motivovat, podporovat a vést děti k rozvoji osobnosti, zejména využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí s profesionálním vedením

KONKRÉTNÍ CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získávání osobní samostatnosti a jako samostatná osobnost působit na své okolí
 • vychovávat k smysluplnému využívání volného času
 • vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času

CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • posilování komunikačních dovedností
 • získávání sociálních dovedností
 • výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování
 • formování životních postojů

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
a)  příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost (slavnosti, besídky, výstavy, sportovní dny apod.)
b)  pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (činnost žáků přihlášených ve ŠD a v zájmových útvarech zřizovaných ŠD)
c)  spontánní činnosti aktivity zahrnuté do denního režimu oddělení, jsou pro přihlášené žáky (hry, klidové činnosti u stolečků, v tématických koutcích, na koberci, při pobytu venku apod.)

VÝTVARNÉ ČINNOSTI 
HUDEBNÍ ČINNOSTI
KROUŽEK ETICKÁ VÝCHOVA 
POHYBOVÉ A TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY
PŘÍRODOVĚDNÉ A VLASTIVĚDNÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
RUKODĚLNÉ ČINNOSTI

Děti v ŠD prohlubují a rozvíjí poznatky získané ve vyučování a prvotní zkušenosti získané v rodině a v MŠ. Propojením těchto témat, vzájemných vztahů a souvislostí, vychovatelka pomáhá dětem upevňovat znalosti z výuky a utvářet ucelený obraz světa, v němž dítě žije, zvládání nových životních situací, sebeobsluhu, postavení mezi spolužáky, upevňování pracovních návyků.

 

Poplatek za školní družinu je 250 Kč za měsíc. Tak jako u stravného, i zde můžete zaslat platbu na celé pololetí najednou, tzn. 1250 Kč (září – leden) a pak v lednu dalších 1250 Kč (únor – červen).

Placení ŠD je pouze převodem na č.účtu: 0390877309 / 0800, variabilní symbol je stejný po celou dobu školní docházky. Platba musí být na účtu nejpozději k 10. dni aktuálního měsíce. Přeplatky se vrací v červenci.