Vážení rodiče, občané, zastupitelé, milí žáci.

Ráda bych se také veřejně vyjádřila k situaci v naší základní a mateřské škole a k vyjádření pana starosty. Naše škola v současné době je stabilizovanou a dobře fungující organizací. Spolupráce mezi kolegy napříč organizačními buňkami (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD, provoz) a práce v jednotlivých částech školy je na nejlepší úrovni za poslední roky.

I v takové situaci je naprosto legitimním právem zřizovatele vyhlásit konkurzní řízení na pozici ředitelky/le školy. Ačkoliv hlavně v posledním roce byla situace napjatá, byla jsem připravena se do konkurzu přihlásit a ve vedení školy pokračovat dál.

Svůj postoj jsem přehodnotila na veřejném zasedání 25.1.2024, které se z důvodu neodhlasování programu vlastně nekonalo, kde však v úvodu pan starosta přednesl své čtyřstránkové vyjádření plné polopravd a lží k mé osobě. Pana starostu jsem dvakrát pozvala k nám do školy a chtěla jsem mu informace, které uváděl na základě informací od jiných osob, uvést na pravou míru. Bohužel informace „přímo od zdroje“ ho nepřesvědčily.

Dovoluji si tedy k obviněním prezentovaných p. starostou uvést fakta, která zmíněná nejsou a jsem schopna je doložit.

Vedení a směřování školy

Pan starosta uvádí, že vedení a směřování školy se neshoduje s jeho představou. K tomuto bodu mi nezbývá než konstatovat, že pan starosta a vedení obce neprojevili v tomto, ani minulém funkčním období zájem o směřování a pedagogické výsledky ZŠ a MŠ Úhonice. K diskusi o směřování ZŠ Úhonice jsem p. starostu opakovaně, i písemně, vyzývala, bohužel bez odezvy (viz přiložená e-mailová komunikace). Rozvoj ZŠ a MŠ Úhonice je z mého pohledu zaměňováno s realizací svazkové školy.

Současně je mi vyčítáno i zhoršení komunikace a zhoršení plnění některých povinností. Zde mohu snad jen konstatovat, že veškeré povinnosti vyplývající z mé funkce ředitelky ZŠ a MŠ Úhonice jsou řádně plněny a nikdy k nim nebyly ze strany, zřizovatele, rodičů, nebo kontrolních orgánů vzneseny žádné připomínky. Ze strany p. starosty se tak jedná o naprosto prázdná a obecná obvinění bez jakéhokoliv podkladu.

Kontejnerová škola Drahelčice

Co se skrývá pod pojmem zaštítění provozu kontejnerové školy v Drahelčicích mi bohužel p. starosta nesdělil, protože, se stejně jako pí. starostka Ďuranová, neobtěžovali se mnou na toto téma jednat. Tuto otázku se mnou diskutoval pouze p. místostarosta Chylík a to jako možnost bez konkrétních návrhů řešení.  Ani to však nebránilo p. starostce Ďuranové, aby mě na sociálních sítích, v této věci, pomluvila.

Nikdy z úst vedení obcí Úhonice a Drahelčice nezazněla úvaha, co by toto řešení znamenalo zejména ve vztahu ekonomicko-provozním a pedagogickém. Kdo by byl zřizovatelem takové školy (Drahelčice nebo Úhonice?), jak by byla tato škola financována?, kdo by na žáky školy čerpal finance z rozpočtového určení daní?, bylo by pro tuto školu vedeno samostatné účetnictví provozních nákladů? a kdo by tyto náklady hradil? Podle jakých kritérií měli být žáci přijímáni?, kdo by byl zodpovědný za pedagogický proces a měl být realizován podle stejných plánů jako v ZŠ Úhonice? Mnoho otázek, žádné odpovědi, jen snaha přenést jejich řešení na někoho jiného s pravděpodobným enormním nárůstem další administrativy prováděné prakticky pro dvě školy dvou zřizovatelů.

Proč nebyla 1. třída v kontejnerové škole otevřena pod hlavičkou existující právnické osoby Svazkové školy Modrý vrch, do které budou děti z této školy následně přesunuty a což by se jevilo jako logické řešení, ví asi jen p. starosta Kučera a pí. starostka Ďuranová.

Svazková škola Modrý vrch

Ve vyjádření p. starosty jsem viněna z aktivního negativního přístupu vůči projektu svazkové školy.

Na schůzce jednání DSO Modrý Vrch, na kterou jsem byla pozvána, jsem při náhledu do konceptu projektové dokumentace upozornila na chybějící kanceláře pro zástupce ředitele, které při takové velikosti školy jsou více než potřebné a další zázemí. Dále jsem upozornila na pravděpodobně problematické křížení provozů kuchyně, stravujících se žáků a dohledu pedagogů v plánované nové školní jídelně. Při jednání jsem se aktivně podílela na nalezení řešení. V tomto případě jsem skutečně byla v projektu aktivní, nikoliv však negativně. Na další schůzky jsem již zvána nebyla, s projektem nejsem blíže seznámena a neměla jsem na něj žádný vliv.

Fluktuace zaměstnanců a personální politika

Je pravdou, že v průběhu a po ukončení školního roku 2022/2023  2 paní učitelky odešly na mateřskou dovolenou, 2 paní učitelky podaly ke konci školního roku výpověď a jedné paní učitelce jsem neprodloužila smlouvu, kterou měla na dobu určitou. Veškeré odchody pedagogů jsem s rodiči komunikovala s maximálním předstihem, dle časových možností.

Panem starostou často zmiňovaná „kvalifikovaná pedagožka, která za svoji iniciativu dostala vytýkací dopis a byla s ní ukončena spolupráce“ měla smlouvu na dobu určitou – 1 rok. Vzhledem k tomu, že docházelo ke stížnostem rodičů na výuku vedenou pí. učitelkou a jejím častým konfliktům s kolegy rozhodla jsem se s ní smlouvu neprodloužit. Ve vztahu k p. starostou kritizovanou výukou nekvalifikovanými učiteli, přímo souvisí fakt, který se p. starosta neobtěžoval zjistit, a to, že tato p. učitelka nebyla, v době svého působení v ZŠ a MŠ Úhonice, kvalifikovanou učitelkou pro 1. stupeň ZŠ a nebyla kvalifikovaným pedagogem s magisterským nebo alespoň bakalářským pedagogickým vzděláním, ani se v tomto oboru t.č. nevzdělávala v bakalářském, nebo magisterském studiu. V tomto směru mají všichni aktuálně působící pedagogičtí pracovníci v ZŠ a MŠ Úhonice lepší kvalifikační předpoklady než tato zmíněná bývalá zaměstnankyně a obvinění p. starosty tak absolutně nejsou na místě.

Pan starosta si prostě fakta neověřuje, nebo ho nezajímají, ale to mu nebrání, aby dělal závěry a kritizoval mou činnost ve směru výběru pedagogických pracovníků.

Ze strany zřizovatele jsem na základě obvinění některých kolegů byla opakovaně nařčena z nespravedlivého odměňování zaměstnanců a toto bylo i předmětem kontroly Inspektorátu práce konané na podnět bývalé kolegyně. Nadtarifní odměny zaměstnanců jsou stanoveny dle dlouhodobě nastavených pravidel, v závislosti na aktivitě zaměstnanců nad rámec jejich základních povinností. Způsob stanovení odměn byl anonymně prezentován jak starostovi obce, tak v plné verzi kontrole Inspektorátu práce a nebyl nikým rozporován. Pravdou však je, že v roce 2023 jediným pracovníkem ZŠ a MŠ Úhonice, který neobdržel žádnou odměnu byla ředitelka školy, což bylo rozhodnutím starosty obce, který mi odmítl odměnu navrhovanou mzdovou účetní schválit.

Školská rada

K fluktuaci členů školské rady a rezignaci p. Knotka snad jen krátkou poznámku. Změna členů ŠR probíhala pouze na pozici zástupce zřizovatele, kdy odstoupil p. Knotek. Důvody rezignace p. Knotka mi nejsou známy (nikdo mi je nesdělil), z mého pohledu byla rezignace způsobena zejména jeho obvyklou nepřítomností na jednání školské rady, což lze doložit zápisy.

Zpochybňování činnosti současné školské rady ze strany p. starosty Kučery začalo po zasedaní rady 2.11.2023, na kterém školská rada vyjádřila nespokojenost s řešením anonymního dopisu z března 2023 ze strany vedení obce a vyzvala vedení obce k uzavření celé neprokázané kauzy, která poškozuje školu, mne a další zaměstnance. Nejprve došlo ze strany p. starosty ke zpochybnění volby 2 členů školské rady – zástupce pedagogů a zástupce žáků. Poté co se p. starosta seznámil se zápisem z pedagogické rady, kde proběhla volba člena školské rady za pedagogické pracovníky, omezil p. starosta zpochybňování školské rady pouze na volbu zástupce nezletilých žáků. K této záležitosti jsem již vyjádřila na veřejném zasedání obce dne 11.12.2023.

V dokumentech zaslaných datovou schránkou mně a e-mailem předsedovi školské rady p. Řehákovi p. starosta zpochybňuje volbu člena ŠR zastupujícího nezletilé žáky (p. Řeháka) a jeho následné zvolení předsedou ŠR, přestože se této volby v roce září 2021 sám účastnil. Současně po mně požadoval zneplatnění této volby a uspořádání volby nové. Toto je zcela mimo mé pravomoci a v rozporu se školským zákonem, který jednoznačně mé pravomoci ve vztahu ke ŠR ukotvuje. Toto by p. starosta, který má právní vzdělání, měl jednoznačně respektovat.

Současně mě p. starosta obvinil z neplnění povinností vůči školské radě ukládaných zákonem a nepředkládání podkladů ŠR k projednání. Ve věci volby člena ŠR zastupujícího nezletilé žáky a mé neplnění povinností jako ředitelky vůči školské radě podal p. starosta stížnost k prošetření na Českou školní inspekci. Šetření ČŠI proběhlo na počátku února 2024 a veškeré podněty p. starosty byly shledány jako nedůvodné, tj. konstrukty p. starosty byly nesprávné a jeho nařčení neopodstatněná, jinými slovy, pochybení, ze kterých mě p. starosta viní, jsem se nedopustila. Omluvy jsem se nedočkala, místo toho se p. starosta, dle vyjádření které mi sdělil, hodlá proti nálezu ČŠI odvolat.

Přijímání dětí do MŠ  

Ve svém vyjádření mě p. starosta viní ze zvýhodňování některých dětí do MŠ mimo přijímací kritéria. Přijímací kritéria pro MŠ jsou stanovena obcí. Seznam dětí vč. bodového hodnocení dle stanovených kritérií jsem každoročně předkládala p. starostovi ke schválení a vzhledem k vysokému zájmu o školku jsou často i ověřovány rodiči dětí, které nebyly do MŠ přijaty. Všechny děti v MŠ jsou přijaty v souladu s přijímacími kritérii stanovenými zřizovatelem.  Po mém dotazu na p. starostu, který konkrétní případ zvýhodnění některého dítěte měl na mysli, mi sdělil, že došlo ke zvýhodnění jeho rodiny. Zde musím přiznat své pochybení, kdy jsem chtěla připsat p. starostovi, resp. jeho dítěti body, které, dle přijímacích kritérií, zvýhodňují děti zaměstnanců školy a obecního úřadu. Jak mi p. starosta sdělil, není zaměstnancem obecního úřadu a došlo neoprávněnému zvýhodnění. Možná stačilo upozornit, že starosta není zaměstnancem obce a vše by bylo napraveno, nicméně jsem upozorněna nebyla. Žádný jiný nestandardní přístup ani p. starostou naznačované zvýhodňování neproběhlo.

Rekonstrukce otopného systému a malování školy v roce 2023

Výmalba celé budovy školy byla plánována na léto 2022 a v prosinci 2021 byla zřizovateli řádně předložena cenová nabídka na základě poptávkového řízení. Zřizovatel nám sdělil, že výmalbu plánovanou na 2022 přesuneme na 2023 z důvodu rekonstrukce otopného systému, cena nebyla nijak rozporována. Dle sdělení zřizovatele výmalbu po provedení rekonstrukce měla zajišťovat dodavatelská firma a neměla být zajištěna ZŠ. Po rozhodnutí a schválení postupu prací dne 29.5.2023 a následné schůzce dne 30.5. (23 dní před zahájením prací)  – cituji z e-mailu p. starosty „Na zítřek (30.5.) cca 11-12 h domluvena osobní schůzka na místě se zhotovitelem, kde budou domluveny další praktické věci k realizaci včetně výmalby, úklidu a stěhování..“  bylo vedením obce rozhodnuto, že zabezpečení výmalby celé školy, stěhování a závěrečný úklid zajistí v rozporu s původně uvedenými informacemi škola. Zajištění prací tohoto rozsahu v požadovaném velmi krátkém termínu (běžně objednáváme před Vánoci na letní termín) je úkol pro „kouzelníka“. S ohledem na časovou tíseň jsem využila schválenou cenovou nabídku z předcházejícího roku 2022 a přemluvila dodavatele k rezervaci termínu dle požadavků firmy realizující výměnu topení, tak, aby bylo zajištěno zahájení školního roku 2023/2024 v uklizené a vymalované škole a ne na staveništi. Pokud by obec zajistila výmalbu, jak p. starosta ještě v květnu 2023 uváděl, nemusela bych toto zajišťovat já. Obvinění z nepřípustného postupu od p. starosty považuji za výsměch celé situaci, kdy ze strany vedení obce bylo na začátku akce přislíbeno provedení výmalby po rekonstrukci topení a následně mi v průběhu června bylo sděleno, že toto mám zajistit já. „Mimořádně vstřícný krok zřizovatele – navýšení finančních prostředků pro školu“, jak píše p. starosta, by nebylo nutné, pokud by výmalbu zajistil zřizovatel, jak původně přislíbil, díky čemuž nebyly v rozpočtu školy na tuto akci peníze alokovány. O tom, že peníze na malování školy v rozpočtu školy nejsou, pan starosta dobře věděl, rozpočet školy je schvalován zastupitelstvem a v těchto položkách plně financován obcí.  

Obdobná situace nastala i ve věci vystěhování školy, kdy se předání staveniště průběžně měnilo z původně plánovaného 1. týdne v červenci na poslední týden v červnu, tj. ještě ve školním roce. Stěhování tříd a veškerých věcí jsme zajišťovali společně s ochotnými kolegy po ukončení našich povinností spojených s běžným provozem školy ve školním roce.   

Komplikace spojené s vystěhováním školy, závěrečným úklidem a malováním byly způsobeny ze strany obce přípravou akce rekonstrukce otopného systému na poslední chvíli bez jasně stanoveného rozsahu prací zahrnutých ve smlouvě s dodavatelem a měněním termínů a požadavků na poslední chvíli. Na toto jsem neměla žádný vliv a vše bylo řízeno dohodami mezi obcí a zhotovitelem rekonstrukce topení, já jsem se jen přizpůsobovala měnícím se požadavkům ve snaze zajistit zdárný průběh akce a včasné zahájení nového školního roku.

Vyjádření p. starosty o tom, že jsem aktivně nepřistupovala k realizaci akcí a ohrožovala jejich realizaci v termínu je vyloženě nepravdivé, což mohu doložit zprávami a maily, kdy jsem žádala o přizvání na KD stavby, tak, abych byla se stavbou seznámena a případně mohla provedení připomínkovat. S tak jako jsem to učinila na závěr stavby, kdy jsem p. starostovi předložila seznam vad a nedodělků díla ve snaze, aby tyto byly realizační firmou řádně provedeny (vše mohu doložit emailovou korespondencí).

Komunikace s vedením obce

Jak je asi vidět z mých předchozích vyjádření komunikace mezi mnou, jako ředitelkou školy a vedením obce dlouhodobě nefungovala. Čí je to vina, je vždy měřeno úhlem pohledu dotčených osob.

Za sebe mohu říci, že v 1. volebním období p. starosta o školu žádný zájem nejevil, na mé výzvy k jednání o problémech a rozvoji školy nereagoval, školních akcí se neúčastnil, ani se o ně nezajímal. Po volbách do obecního zastupitelstva v roce 2022 jsem se pokusila spolupráci mezi zřizovatelem a školu restartovat, bohužel opět bez odezvy, což mohu doložit i e-mailovou komunikací.

Pan starosta si stěžuje špatný tok informací na ose škola – zřizovatel. S tím nemohu než souhlasit. Bohužel však z důvodů zcela odlišných, než uvádí p. starosta. O existenci anonymního dopisu na vedení školy a procesy ve škole zaslaný zřizovateli jsem se dozvěděla po více než týdnu, kdy už byl rozšířen mezi zastupitele. Stížnost pí. učitelky Figerové na mé jednání z 06/2023, která byla adresovaná p. starostovi, poslal p. starosta obratem všem zastupitelům, mně ale nebyla předána vůbec. O požadavku na malování školy, které mám zajistit (viz předchozí odstavce) se dozvídám při zahájení akce před začátkem prázdnin a dovolených. Požadavky na podání vysvětlení a informací mi z obce přichází datovou schránkou v den nástupu na nahlášenou dovolenou (požadavek na odpověď 3 dny), případně v den zahájení jarních prázdnin (požadavek na odpověď do 5 dnů) a mnoho dalšího. Toto skutečně nelze označit za funkční komunikaci mezi zřizovatelem a školou.

Jak jsem již uvedla dříve, ředitel školy není zaměstnancem obce, ale partnerem vedení obce ve věci řízení školy. Přístup p. starosty však komunikaci mezi spolupracujícími partnery ani vzdáleně nepřipomíná.  

Příměstské tábory

Jako další důvod k mému odvolání uvedl p. starosta „pasivní odpor školy vůči akcím obce“, který uvádí na příkladu ,,zákazu zaměstnancům podílet se na prázdninových táborech pro děti, které se snažil zřizovatel občanům zajistit“. Příměstské tábory naši zaměstnanci za mé 100% podpory a pod hlavičkou školy pořádali již od roku 2014. V roce 2019, jsem ve spolupráci s MAS Nové Hrady podala na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost o dotaci na pořádání příměstských táborů. Dotace OPZ byla schválena v září 2020. I tak se v létě 2020 konaly přím. tábory, které zajišťovali zaměstnanci školy i externí lektoři. V letech 2021 a 2022 se konaly příměstské tábory hrazené z příspěvků zmíněného dotačního programu (rodiče hradili pouze stravné, cestovné) a bylo nutno dodržet podmínky pro čerpání dotace, který přímo zakazoval uzavření smlouvy na vedení příměstského tábora se zaměstnanci školy, kteří mají plný úvazek. To, co mi tedy p. starosta pravděpodobně vyčítá jako pochybení, bylo prostým naplněním podmínek dotace, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně OPZ. Bohužel si toto p. starosta opět neověřil.

Samotnou kapitolou je snad to co p. starosta myslel „prázdninovým táborem pro děti, které se snažil zřizovatel občanům zajistit“. Pokud mám informace tak, od roku 2012 obec, žádné příměstské tábory nepořádala, maximálně přispívala rodičům na jejich financování. Jen těžko jsem mohla bránit někomu v účasti na akci, která nebyla pořádána.

Petice

K petici rodičů za mé setrvání ve funkci ředitelky školy se nebudu příliš vyjadřovat. Je to aktivita rodičů a občanů obce. Tvrzení p. starosty uvedené v jeho vyjádření, že zaměstnanci školy „požadují po rodičích žáků naší školy podpis takovýchto dokumentů“ a „Co bude následovat ze strany školy vůči žákovi, pokud jeho rodič nepodepíše petici podporující ředitelku školy?“ považuji daleko za hranou myslitelného a pokud p. starosta nemá o tomto nějaké doložitelné důkazy měl by raději mlčet. Je vidět, že p. starostovi není, ve snaze mě očernit a pošpinit, nic cizí. Inu platí známé české: Podle sebe soudím tebe.

Závěr

Ve svém stanovisku p. starosta uvedl, že se při svém rozhodování řídí fakty. Bohužel fakta uvedená v jeho textu jsou často nepravdivá nebo zcela vytržená z kontextu a překroucená do té míry, aby sloužila záměru p. starosty. Jediným účelem kroků p. starosty je podle mého názoru jeho snaha o zdůvodnění mého odvolání a současně mé potrestání za to, že upozorňuji na jeho chybné a nekompetentní kroky jako zřizovatele ŽS a MŠ Úhonice. Vnímám, že současná politika, vč. komunální, je plná „alternativních faktů“ a populismu. Já však naštěstí nejsem politik a nejsem povinna se tomuto podřizovat. Svým rozhodnutím p. starosta přebírá plnou zodpovědnost za další směřování ZŠ a MŠ Úhonice.

Funkci ředitelky jsem vykonávala po dobu 12 let s plným nasazením pro dobro dětí, jejich rodičů a ve snaze o rozvoj školy. Věřím, že za mou zůstává dobře vykonaná práce, mnoho spokojených dětí a rodičů. Všem, kteří mě v posledním, pro mě mimořádně těžkém roce, podporovali, děkuji. Jejich podpory si velmi vážím a utvrzuje mě v tom, že jsem svou práci dělala dobře.