Přítomni za školskou radu:

pan Tomáš Řehák – předseda ŠR

Mgr. Ivan Bartoš (ZŠ)

Ing. Hana Knight (OÚ)

Přítomní zástupci rodičů a přátel školy:

2.B – paní Mirka Flimelová
3.A – paní Renata Matic

5.A – paní Vendula Holičková

2.A –  paní Johana Vaňková

1.A –  pan Tomáš Čapek

4. A – pan Zdeněk Lukeš

Hosté:

Mgr. Zuzana Najvárková

Bc. Jiří Smíšek

Starosta Mgr. Bc. Martin Kučera

Kateřina Babinská – zapisuje průběh ŠR

Omluveni:  

Nepřítomni:

Neuzavřená kauza anonym na pana Smíšek

Na jednání školské rady byl přizván pan starosta Kučera, paní ředitelka Najvárková a pan Smíšek.

Po zahájení jednání panem předsedou Řehákem vznesl pan Lukeš dotaz na pana starostu, jakým způsobem je řešen anonym na pana Smíška. Pan starosta odpověděl, že ze strany obce proběhlo několik jednání. Anonym byl předán paní ředitelce, která ihned začala situaci prošetřovat. Paní ředitelka reaguje, že ihned proběhly rozhovory s dotčenými pedagogy. Dále byly jednotlivé body uvedené v anonymu idndividuálně prošetřovány (průběh lyžařského kurzu, chod školní družiny, atd.). Toto šetření, do kterého byli zapojeni rodiče, žáci a pedagogové, kterých se anonym dotýkal, nezjistilo pochybení uváděná v anonymu (dotazníkový průzkum na klima ve školní družině ve spolupráci se školní psycholožkou, osobní rozhovory, hospitace ve školní družině aj.). Veškerá dokumentace byla ihned předána panu starostovi. O vyjádření se k této kauze byla požádána i agentura, která pořádala lyžařský kurz. Ze strany agentury však nebyla ochota o této kauze jednat. Pan starosta uvedl, že vzhledem k tomu nemůže obec tuto situaci dořešit.

Paní Knight poznamenala, že agenturu přizvala na jednání ona a ne vedení obce. Uvedla, že hned první setkání mělo proběhnout se všemi dotčenými stranami. A i když se tak nestalo, je zřejmé, že shora uvedená šetření neprokázala skutečnosti uvedené v anonymu. Z jakého důvodu tedy dosud obec nezaujala ke kauze konečné veřejné stanovisko.

Pan Lukeš uvedl, že vůbec nechápe, proč se řeší zdroj anonymu. Pokud se nezjistila uváděná pochybení, měla se tato kauza uzavřít v zájmu dobré pověsti školy a dotčených osob ihned.

Pan starosta namítá, že v situaci, kdy je anonym poslán obci, musí se postupovat v souladu se zákonem.

Pan Čapek namítá, z jakého důvodu není chráněna pověst osob zmíněných v anonymu. Pan Řehák navrhuje, aby na nejbližším zasedání obce zaznělo, že tato kauza byla projednána a odložena.

Dále reagoval pan Smíšek, že mu vadí “řešení” kauzy ze strany obce. Sám se obrátil na policii ČR, ta bohužel případ zatím odložila. Dalším faktem, který uvedl je pochybení pana místostarosty, který kopie anonymu, který byl adresován vedení obce, rozšířil mezi rodiče.  Dále uvedl, že cesta anonymu byla dosti zvláštní. Sám anonym viděl ve třídě na interaktivní tabuli (tabule byla propojena s PC bývalé kolegyně). E-mailová adresa, kterou mu sdělila dotčená kolegyně, mu během dne zmizela ze stolu. Dále poznamenal, že by mělo být v zájmu obce tuto kauzu vyřešit. Je tím pošpiněna pověst obce, školy i dotčených osob. Pan Smíšek přislíbil, že pošle panu starostovi adresu e-mailu, ze které údajně obec anonym obdržel, aby ji porovnal s adresou doručeného anonymu. Tato adresa totiž patří bývalé kolegyni.

Následně pan Čapek poukazuje na naprosto nevhodné chování pana místostarosty Chylíka vůči paní ředitelce, ke kterému došlo v květnu. Kdy pan místostarosta ve večerních hodinách v podnapilém stavu paní ředitelku obtěžoval prostřednictvím zpráv přes WhatsApp a pak i telefonicky. Do řešení této velmi nepříjemné situace musel nakonec zasáhnout manžel paní ředitelky pan Najvárek. Pan starosta reaguje, že tuto situaci řešil pohovorem s panem místostarostou a opatřením, kdy obec poslední půlrok komunikuje se školou prostřednictvím pana starosty. Paní ředitelka namítá, že pan místostarosta se dosud za toto jednání neomluvil. Pan Čapek poukazuje na skutečnost, zda je pan místostarosta vhodnou osobou na pozici veřejného činitele.

Dále se do diskuze zapojuje paní Holičková, která uvádí, že pan místostarosta rozšiřoval o paní ředitelce informaci, že zcizuje peníze školy a podá na ní trestní oznámení u hospodářské policie. Tuto informaci šířil na whatsappové skupině rodičů.

Pan Lukeš se vrací k otázce anonymu a dotazuje se pana starosty, zda se obec na veřejném zasedání omluví.  Následně navrhuje, aby byla svolána speciální školská rada, která by se zabývala anonymem. Poukazuje na to, že škola byla tímto anonymem velice poškozena a obec by to proto měla co nejdříve dořešit. Pan Bartoš dále poukazuje na to, že zřizovatel svým jednáním poškodill sám sebe a i školu.

Vzhledem k časovému limitu (navazující třídní schůzky) je jednání ukočeno.