ŠVP

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 „Jsme součástí přírody“

Filozofie mateřské školy

Chceme, aby děti poznávaly své okolí, lesy, rybníky, aby si uvědomovaly přírodu kolem sebe, vážily si ji.

Učily se chránit svými silami nejen co příroda stvořila sama, ale i to, co stvořil člověk proto, aby se nám v ní lépe žilo. Uvědomovat si propojení našeho života a přírody, že jeden bez druhého nejsme nic.

Chceme vést děti ke zdravému životnímu stylu, pomáhat jim překonávat nejrůznější překážky na jejich cestě životem, podporovat je v jejich aktivitě.

Chceme vést děti ke vzájemné spolupráci, pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu pomocí efektivních metod, které povedou děti k prožitku, radosti a pohodě. Naším cílem je, aby dítě chodilo do školky s radostí, nadšením a odcházelo domů plné dojmů, zážitků, s novými znalostmi a dovednostmi. Dítě by v nás mělo vidět především kamaráda, na kterého se může vždy obrátit o pomoc, radu.

 

Vize mateřské školy

Zajišťovat dětem prostředí, ze kterého vychází pohoda, radost a dobrá nálada, protože vše, co dítě prožívá a poznává, zůstává v jeho maličké duši a ovlivňuje celý jeho další život.

Vést děti k tomu, aby se neustále dívaly kolem sebe, zaznamenávaly změny a krásy kolem nás. Chránily svými možnostmi přírodu, věci, své kamarády.

Vytvářet prostředí mateřské školy tak, aby dostatečně vyhovovalo všem dětem a jejich aktivitám. Brát v potaz i přání dětí, protože jejich názor je stejně důležitý, jako názor dospělých. Děti respektovat a tak si společně vytvářet dobrý vztah k sobě, kamarádům, dospělým.

  

Cíle předškolního vzdělávání

Začlenit dítě do společnosti dětí, dospělých, kde získá elementární poznatky, schopnosti a dovednosti.

Vytvářet dítěti vhodné prostředí, kde má dostatek prostoru ke svým aktivitám, k rozvoji a učení.

Vhodnou formou, metodami, prostředky doplňovat rodinnou výchovu, nikoli ji nahrazovat.

Dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami či nadáním, zajistit dostatečnou péči, vzdělávání.

Rozvíjet dítě v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální.

Vést dítě vhodným způsobem k dosažení klíčových kompetencí.

 

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah A

To jsem já, to jsi ty, to jsme my…

Vítáme tě, podzime

Pověz mi, zrcadlo…

Čerti buší na vrata

Zima, zima tu je

Naše planeta Země

Přišlo jaro do vsi

Dopravní školička

Jsem už velký 

 Vzdělávací obsah B

My jsme děti z jedné školky

Barevný podzim

Moje rodina

Vánoční čas

Pohádkou za poznáním

Bude zima, bude mráz

Sluníčko už vstává

Děti a doprava

Jsem školák

Vzdělávací obsah C

Radostná školka

Pohádkový podzim

Stříbrná zima

Barevné jaro

Voňavé léto

ŠVP PV je východiskem pro zpracování třídních vzdělávacích programů (TVP), podle nichž probíhají konkrétní činnosti v jednotlivých třídách.