Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování se stanoví povinnost pro žáky v základní škole podrobit se preventivnímu testování.

TESTOVÁNÍ                      

Preventivní screeningové testování dětí proběhne s frekvencí 2krát po sobě – 8. listopadu a 15.listopadu 2021 vždy první vyučovací hodinu.
K testování využijeme antigenní testy z centrální dodávky – SEJOY Rapid Test.
 
Testování nepodléhají žáci,
– kteří mají ukončené očkování (2. dávka nejpozději 25.10.2021), očkování doloží certifikátem,
– kteří prodělali onemocnění Covid-19 a dosud neuplynulo 180 dnů od prodělání nemoci, doloží potvrzením o pozitivním PCR testu,
– kteří doloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa


Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1. – 3. ročníku a v případech hodných zvláštního zřetele (4. – 5. ročník). Pokud mají rodiče zájem být u testování přítomni, informují e-mailem třídní učitelku/ třídního učitele nejpozději v neděli 7.11. 2021 do 18 hod.

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady. Testování potom probíhá za přítomnosti pověřené osoby v tělocvičně školy.
Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy v tělocvičně školy.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování, mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat.

V případě pozitivního testu je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR. O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS.

Věřím, že epidemiologická situace dovolí nechat školy otevřené. Pokud tato opatření (testování, roušky,…) mají školám pomoci zůstat v provozu, budu ráda, když nám s naplněním tohoto mimořádného opatření pomůžete.