Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021.

Ve společných prostorách školní budovy používají (v souladu s mimořádným opatřením MZd) všichni žáci, zaměstnanci školy a návštěvníci ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor, …). Tyto ochranné prostředky se nepoužívají ve třídě během výuky.


TESTOVÁNÍ                      
Preventivní screeningové testování dětí proběhne s frekvencí 3krát po sobě – 1. září, 6. září a 9. září 2021 vždy první vyučovací hodinu.
K testování využijeme antigenní testy z centrální dodávky – Genrui BioTech test nebo SEJOY Rapid Test.

Prvňáčci se poprvé budou testovat za přítomnosti rodičů 1. září v průběhu zahájení školního roku ve třídě pod vedením paní učitelky. Při testování uvítáme pomoc přítomných rodičů.
 
Testování nepodléhají žáci,
– kteří mají ukončené očkování (2. dávka nejpozději 17.8.2021), očkování doloží certifikátem,
– kteří prodělali onemocnění Covid-19 a dosud neuplynulo 180 dnů od prodělání nemoci, doloží potvrzením o pozitivním PCR testu,
– kteří doloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa.


Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1. – 3. ročníku a v případech hodných zvláštního zřetele (4. – 5. ročník). Pokud mají rodiče zájem být u testování přítomni, informují e-mailem třídní učitelku/ třídního učitele nejpozději v úterý 31. 8. 2021 do 12 hod.

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady. Testování potom probíhá za přítomnosti paní vychovatelky v tělocvičně školy.
Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy v tělocvičně školy.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování, mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat.

V případě pozitivního testu v je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR. O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS.

Návrat ze zahraničí
Upozorňujeme rodiče, že při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinni své děti nejdříve 5. den (resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy), nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.
Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.