1. PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

V souvislosti s aktuálními protiepidemiologickými opatřeními je organizace zápisu do 1.třídy 2021/2022 upravena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Zápis bude probíhat v období od 1.dubna do 30.dubna 2021, kdy zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí. 

 1. ZPŮSOB DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ:

Žádost s povinnými přílohami  mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

– do datové schránky školy – kdgminw

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 

− osobním podáním ve škole.

 1. DOKUMENTY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Pro zapsání budoucího prvňáčka je nutné doložit:

– RODNÝ LIST žáka (kopie)

– OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce (kopie)

– případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021

– vyplněné formuláře:

 • Žádost o přijetí   (můžete vyzvednout v kanceláři školy)
 • Žádost o odklad  (můžete vyzvednout v kanceláři školy)
  (Při žádosti o odklad šk. docházky je nutné předložit doporučení pediatra i doporučení příslušného školského poradenského zařízení.)

Upozornění: Dle nového občanského zákoníku je potřebná účast obou rodičů (podpisy na dokumentech).

Žádost o přijetí můžete také vyplnit elektronicky, vytisknout, podepsat a s ostatními přílohami jedním z výše uvedených způsobů doručit do školy.

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ K ZÁPISU
(Bude spuštěno dne 20. března, přihlašování se ukončí dne 30. dubna)

 1. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
  Kritéria pro přijetí dítěte

Vyhlášená kritéria ze dne 21.1.2019 odpovídají současnému stavu. 

Škola bude postupovat podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede  ředitelka školy v přítomnosti zástupce zřizovatele školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.  Losování bude provedeno transparentně.

 1. PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Během zápisu proběhne pouze formální část, v případě nutnosti využijeme v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci s rodiči či zákonnými zástupci. Upozorňujeme na formulář žádosti o přijetí, jehož součástí je povinné uvedení informace o telefonním kontaktu a emailové adrese rodiče či zákonného zástupce.

Motivační část proběhne po ukončení mimořádných opatření, kdy uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Nebude však součástí zápisu. 

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

 • e-mailem,
 • datovou schránkou,
 • písemným doručením.,
 • telefonicky,
 • prostřednictvím SMS.

Proto, aby vám neunikly žádné informace ohledně přijímacího řízení, věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vaší emailové nebo datové schránce, jejíž adresu jste základní škole poskytli pro komunikaci s Vámi.

Desatero pro rodiče