Vážení rodiče, žáci,

v souladu s §4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (ke stažení zde) bude hodnocení probíhat dle níže uvedených základních pravidel. Pro hodnocení žáků základních škol platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1.   Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek

2.   Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

 • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána,
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou,   
 • podpůrně z podkladů z případného přezkoušení, které bude probíhat v červnu.      
 • podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
 • v případě nesouhlasu s hodnocením má zákonný zástupce možnost požádat o komisionální přezkoušení, nejpozději 3 dny po obdržení vysvědčení.
 • Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit:
 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • četbu související se zadanými úkoly;
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.
 • Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.
 • Žáci obdrží klasické vysvědčení, jehož součástí bude i slovní hodnocení. Takové formě hodnocení děti mnohem lépe rozumí, chápou, že je nikdo nesrovnává se zbytkem třídy a v konečném důsledku je to motivuje k tomu na sobě dál pracovat a rozvíjet se.

3. Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole.

Vysvědčení budeme předávat osobně v pátek 26.6.2020 v prostorách školy dle harmonogramu, tak aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování.

O konkrétním postupu, včetně termínů budeme informovat na webových stránkách školy.

Mgr. Zuzana Najvárková – ředitelka školy