Vážení rodiče a zákonní zástupci.
Dovolte mi informovat Vás o změnách v souvislosti se zápisem do 1.třídy v ZŠ a MŠ Úhonice, který se měl konat 15.dubna 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. 

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji jako ředitelka školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona na období 1.- 17.dubna 2020. 
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem), případně osobně do školy (po telefonické domluvě 731 581 779) nebo poštou, či prostým vhozením do poštovní schránky školy,
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy žádosti budou přijímány od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020. 

Během zápisu proběhne pouze formální část, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti využijeme v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci s rodiči či zákonnými zástupci. Upozorňujeme na nový formulář žádosti o přijetí, jehož součástí je povinné uvedení informace o telefonním kontaktu a emailové adrese rodiče či zákonného zástupce.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Nebude nyní však součástí zápisu. 

Vyhlášená kritéria ze dne 21.1.2019 odpovídají současnému stavu. Škola bude postupovat podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které bude provedeno transparentně.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
ŽÁDOST O ODKLAD DÍTĚTE

INFORMACE K ZÁPISU