ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

(součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ)
Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy:Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy:
° Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
° Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví §50
° Vyhláška MŠ MT ČR č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v plném znění

Ustanovení školního řádu:
1. Organizace a provoz
2. Práva a povinnosti rodičů
3. Práva dětí
4. Úplata za předškolní vzdělávání
5. Spolupráce s rodiči


1. Organizace a provoz školy
Zřizovatelem mateřské školy jako součásti společného zařízení Základní škola a Mateřská škola Úhonice je obec Úhonice.

1.1. Přijímací řízení do mateřské školy
° Zápis provádí ředitelka po dohodě se zřizovatelem. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím místního tisku, vývěsek v obcích Úhonice a Ptice, na webových stránkách školy.
° O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka, stejně tak i o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce a informuje rodiče zasláním tiskopisu „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání".
° Při přesažení kapacity MŠ počtem přihlášených dětí jsou stanovena kritéria viz. „Kritéria pro přijímání dětí..." ze dne 27.3.2011
° O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra.

1.2. Provoz školy
° Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem pro děti ve věku od 3 let.
° Provoz školy je od 6,45 do 17,00 hodin.
° Děti se přijímají do 8,00 hodin,( po dohodě lze dítě přijmout výjimečně nejpozději do 9,30 hodin).
° Školní budova se z bezpečnostních důvodů zamyká, poté je nutno zvonit.
° Děti, které odcházejí z mateřské školy po obědě, se vyzvedávají v rozmezí 12,00 - 12,15 hodin.
° Po odpolední odpočinku je možno dítě vyzvednout nejdříve v 15,00 hodin (po domluvě i v jiný hodinový interval).
° Provoz školy bývá přerušen v průběhu měsíců července a srpna - zpravidla na 8 týdnů a o vánočních prázdninách. Omezení a přerušení provozu oznamuje ředitelka písemnou vývěskou 2 měsíce předem.
° Děti mají možnost zúčastnit se práce v kroužcích dle aktuální nabídky.

1.3. Docházka dětí a omlouvání nepřítomnosti
° Při přijetí dítěte stanoví učitelka z pověření ředitelky zařízení po dohodě se zákonnými zástupci dítěte délku pobytu v MŠ.
° Zástupce dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem a to:
a) osobně (zápisem do sešitu v šatně)
b) telefonem (na čísle 311 678 489)
Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě jeho zákonný zástupce nejdéle do 8,00 hodin daného dne.
° Ředitelka zařízení může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže,
- dítě se bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz zařízení
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu školské poradenské zařízení nebo lékař
- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrad
° U rozvedených rodičů je nutné doložit rozhodnutí soudu, který upravuje styk rodiče s dítětem, s dohodou, kdo a kdy bude dítě vyzvedávat.

1.4. Spolupráce s rodiči
° Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce, teprve potom může rodič opustit mateřskou školu. V zájmu dítěte jsou rodiče povinni nahlásit případné zdravotní i jiné potíže svého dítěte.
° Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s nachlazením, či jinými infekčními chorobami.
° Učitelka předá dítě zákonnému zástupci a zároveň poskytne případné informace týkající se pobytu dítěte v mateřské škole.
° Pověřené osobě předá učitelka dítě pouze na základě písemného zmocnění této osoby zákonným zástupcem (formulář u učitelky), nutno uvést i v evidenčním listě dítěte.
° Rodiče jsou povinni ihned nahlásit změny v osobních datech (změna telefonu, zdravotní pojišťovny, bydliště, zaměstnání apod.).
° Pokyny, aktuální sdělení, informace jsou zveřejněny na nástěnce v šatně.
° Konzultace s ředitelkou nebo učitelkou lze dohodnout předem telefonicky nebo ústně.


1.5. Stravování
° Při nástupu dítěte stanoví učitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování. Rozsah se stanoví tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole
se stravovalo vždy. Strava se domů nedává, výjimka - při náhlém onemocnění se vydá oběd 1. den domů.
° Stravné se hradí do 4 dne v měsíci hotovostní platbou nebo převodem (konkrétní termín a čas je upřesněn vývěskou).
° Omlouvání ze stravování viz. odstavec 1.3
° V případě neomluvené, či pozdě omluvené absence, rodiče za daný den stravné hradí. Rovněž je zapotřebí včas nahlásit nástup dítěte po nepřítomnosti.
° Otázky týkající se stravování a výši platby, projednává rodič také s hospodářkou školní jídelny.

1.6. Péče o zdraví a bezpečnost dětí
° Za bezpečnost odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte od rodičů či jejich zástupce do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě (viz. 1.4 - spolupráce s rodiči).
° Do mateřské školy je zakázáno nosit věci, které mohou ohrozit zdraví, či způsobit úraz.
° Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu v mateřské škole jsou rodiče bezodkladně telefonicky informováni.
° Při výskytu infekčního onemocnění dítěte postupuje škola podle pokynů OHS.
° Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí (ranní filtr).
° Zákonný zástupce dítěte musí při prvním nástupu dítěte do mateřské školy doložit potvrzení o zdravotním stavu dítěte vystavené lékařem.
° Do mateřské školy může být přijímáno pouze dítě, které absolvovalo stanovené očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, anebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
° Děti v mateřské škole jsou pojištěny u pojišťovny „Kooperativa".
° Děti budou přiměřeně poučeny o škodlivosti návykových látek (alkohol, drogy, kouření) a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě, při pobytu venku, výletech a exkurzích.


1.7. Oblečení, hygienické potřeby
° Bačkory (z bezpečnostních důvodů nesmí být pantofle), pohodlné oblečení do třídy, sportovní oblečení na pobyt venku, cvičební úbor, cvičky, pyžamo, pláštěnka, náhradní ponožky (punčochové kalhoty), spodní prádlo.
° Hygienické papírové kapesníčky - dbát, aby dítě mělo jedno balení v sáčku, jinak dítěti jsou ve třídě k dispozici.
° Rodiče provádějí dětem kontrolu osobních věcí (sáček kapsy).
° Upřednostňujeme oblečení do třídy s kapsou, oblečení podepsané.
° Ložní prádlo je v majetku školy, rodiče zajišťují jeho vyprání jednou za tři týdny.
° Údržbu a praní ručníků zajišťuje škola.

1.8. Režim dne
° Stanoven pouze orientačně, reaguje na aktuální změny, či změněné potřeby dětí, respektuje vývojové a věkové zvláštnosti.
° Ve všech činnostech převládá hra jako dominující metoda.
° Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajištění správné životosprávy (intervaly mezi jídly 3 hodiny, dostatečný pobyt venku, odpočinek, pitný režim).

1.9. Zacházení s hračkami a pomůckami
° Dítě má právo používat zařízení školy, pomůcky a hračky v souvislosti s výchovně- vzdělávacím procesem. Dítě je slovně vedeno k šetrnému zacházení s pomůckami a hračkami.
° Pokud úmyslně dítě zničí hračku nebo pomůcku, škola vyžaduje její nahrazení.

1.10. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
° Učitelka seznamuje děti průběžně s tím, co je zdravé, co zdraví škodí.
° Přiměřeně věku dětí a vhodnou formou, vysvětluje dětem škodlivost kouření, pití alkoholu, užívání drog, styk s cizími lidmi.
° Podporuje děti v kamarádství, dodržujeme heslo - hrajeme si všichni spolu.
° V rámci činností seznamuje děti s odlišností ras a kultur.
° Podporuje a rozvíjí u dětí empatii, prosociální chování.
° Učitelky svým chováním jdou dětem příkladem.


2. Práva a povinnosti rodičů
° Rodiče mají právo:
- na informace o dítěti a poskytování poradenských služeb
- na informace o školním vzdělávacím programu
- pobývat ve třídě se svým dítětem v době adaptace a dle dohody s učitelkou i kdykoli v průběhu dne
- podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se příprav i vlastní realizace programů a školních akcí
- podat ředitelce školy jakékoliv stížnosti, oznámení, podněty
- konzultovat s učitelkou individuální vzdělávací plán svého dítěte
- konzultovat problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
- na diskrétnost a ochranu informací týkající se jejich osobního a rodinného života

° Rodiče mají povinnosti:
- v případě změn a pojistných událostí informovat ředitelku školy bezodkladně
- dodržovat provoz mateřské školy
- zajistit docházku svého přihlášeného dítěte do mateřské školy
- předat osobně dítě učitelce do třídy
- včas nahlásit nepřítomnost dítěte
- předat učitelce dítě zcela zdravé
- řídit se řádem MŠ, předpisy, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
- včas platit všechny poplatky

 

3. Práva a povinnosti dítěte
° Práva dítěte:
- každé dítě v Mateřské škole Úhonice má právo na respektování Úmluvy o právech dítěte.
- každé dítě má právo na respektování vývojových, individuálních a speciálních vzdělávacích potřeb, která respektují všichni zaměstnanci školy při své práci.
- rovný přístup ke vzdělávání
- dostatečný prostor pro spontánní hru
- rovnocenné začlenění postiženého dítěte do kolektivu
- mít vlastní názor
- být respektovaný, kdykoliv vyslechnutý
° Povinnosti dítěte:
- dodržovat dohodnutá pravidla třídy
- dodržovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)


4.Úplata za předškolní vzdělávání
° Na základě § 123 odstavec 1-4 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je stanovena výše úplaty za pobyt v Mateřské škole Úhonice ve výší 500,- korun.
Podle § 123 odstavec 2 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně.

 

5. Spolupráce s partnery
° Mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou -
PPP Středočeského kraje, pracoviště Králův Dvůr, Plzeňská 90, Králův Dvůr - Počaply (tel. 311 637 119).
° Mateřská škola spolupracuje se základní školou (výlety, divadelní představení, Škola nanečisto, plavání, projektové dny).

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2012

 

 

 

V Úhonicích 3 . 9. 2012 ----------------------------------
Mgr. Zuzana Najvárková
ředitelka školy

Platnost tohoto řádu do odvolání.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ najdete tady .